Ordinul Ministrului Culturii privind instituirea Registrului Arheologilor

(3 iulie 2000)
MINISTERUL CULTURII

ORDIN

Nr. 2072 din 03.07.2000

În temeiul prevederilor art. 10 alin h oi 14 alin c din Ordonan?a Guvernului nr. 43/2000 privind protec?ia patrimoniului arheologic oi declararea unor situri arheologice ca zone de interes na?ional, oi ale Hotarârii Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea oi func?ionarea Ministerului Culturii, Având în vedere referatul Serviciului Arheologie privind instituirea Registrului Arheologilor,

Ministrul culturii emite prezentul
ORDIN

Art. 1. Se instituie Registrul Arheologilor oi se aproba Metodologia pentru înscrierea în Registrul Arheologilor cuprinsa în anexa, parte integranta a prezentului ordin. Art. 2. Direc?ia Generala Patrimoniul Cultural Na?ional oi Serviciul Arheologie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ION CARAMITRU,
MINISTRUL CULTURII

Anexa

Metodologie pentru înscrierea în Registrul Arheologilor

 1. Înscrierea în Registrul Arheologilor a unei persoane fizice se realizeaza ca urmare a solicitarii, în scris, a acestui lucru.
 2. Înscrierea se realizeaza în urma depunerii la secretariatul Comisiei Na?ionale de Arheologie a unui dosar cuprinzând acte doveditoare ale studiilor de specialitate oi a experien?ei practice acumulate de catre solicitant.
 3. Îoi pot depune dosarul de înscriere în Registrul Arheologilor persoanele care au absolvit o institu?ie de înva?amânt superior acreditata, profilul Istorie, specializarea Istorie Veche oi Arheologie sau Istoria Evului Mediu. De asemenea vor fi accepta?i absolven?ii Faculta?ilor de Litere, sec?ia Filologie Clasica, din promo?iile anilor în care facultatea de Istorie nu a func?ionat, precum oi absolven?ii altor institu?ii de înva?amânt superior, în condi?iile respectarii criteriilor de la art. 6 oi 7.
 4. Registrul Arheologilor cuprinde urmatoarele categorii de atestare profesionala:
  1. arheolog debutant;
  2. arheolog specialist;
  3. arheolog expert;
 5. Încadrarea într-una din aceste categorii se va face pe baza unor criterii de apreciere profesionala, precum oi ?inând cont de experien?a practica a solicitantului.
 6. Criteriile de apreciere profesionala luate în calcul sunt:
  1. studii post-universitare în specialita?ile Istorie Veche, Arheologie Preistorica, Istoria Evului Mediu;
  2. stagiu de studii aprofundate sau masterat în arheologie sau domenii conexe;
  3. stagiu de doctorat;
  4. doctorantura;
  5. lucrari publicate;
 7. Criteriile de apreciere a experien?ei practice sunt:
  1. membru al unui colectiv de cercetare arheologica;
  2. responsabil otiin?ific al unui sector din cadrul unui oantier arheologic;
  3. responsabil otiin?ific de oantier;
 8. Dosarul de candidatura con?ine în mod obligatoriu urmatoarele acte:
  1. memoriu de activitate;
  2. lista principalelor lucrari publicate;
  3. copie a diplomei de licen?a;
  4. acte doveditoare ale absolvirii studiilor aprofundate sau masteratului.
  5. copie a diplomei de doctorat;
 9. Dosarul de candidatura depus pentru înscrierea ca arheolog debutant, precum oi cel al celor cu specializari conexe va cuprinde oi:
  1. o scrisoare de recomandare din partea unui membru al Comisiei Na?ionale de Arheologie;
  2. o scrisoare de recomandare din partea unui specialist cu care a colaborat anterior solicitarii înscrierii în Registrul Arheologilor;
 10. Categoriile de atestare profesionala se stabilesc conform unei grile de punctaj, dupa cum urmeaza:
  a) 0,5 puncte pentru fiecare participare la o campanie de minimum doua saptamâni pe un oantier arheologic pe perioada studiilor superioare de specialitate, adeverite printr-un înscris al responsabilului de oantier;
  b) 1 punct pentru fiecare campanie la care a participat pe un oantier arheologic dupa încheierea studiilor superioare de specialitate;
  c) 3 puncte pentru absolvirea stagiului de studii aprofundate într-una din specialita?ile Preisorie, Istorie Veche sau Istoria Evului Mediu;
  d) 7 puncte pentru doctoranzii într-una din specialita?ile Preisorie, Istorie Veche sau Istoria Evului Mediu;
  e) 10 puncte pentru cei ce au ob?inut titlul de doctor într-una din specialita?ile ramurii de otiin?e istorice;

 11. Încadrarea în categoriile de atestare profesionala, conform grilei de punctaj, se stabileote dupa cum urmeaza:
  • a) arheolog debutant - conform unei evaluari de minim 2 p.
  • b) arheolog specialist - conform unei evaluari de minim 10 p.
  • c) arheolog expert - conform unei evaluari de minim 24 p.
 12. Competen?ele conferite de înscrierea într-una dintre aceste categorii se stabilesc dupa cum urmeaza:
  • a) arheolog debutant - are dreptul de a fi membru al unui colectiv de cercetare arheologica.
  • b) arheolog specialist - are dreptul de a conduce un sector din cadrul unui oantier arheologic oi sondaje din cadrul oantierelor de restaurare a monumentelor istorice.
  • c) arheolog expert - are dreptul de a fi responsabil de oantier arheologic sistematic oi de a efectua sondaje în cadrul oantierelor de restaurare a monumentelor istorice.
 13. Trecerea de la o categorie la alta se realizeaza prin acumularea punctajului minim necesar pentru categoria imediat superioara, potrivit prezentei metodologii.
 14. La înscrierea în Registrul Arheologilor se va men?iona specialitatea pentru care se face atestarea (arheologie protoistorica, arheologie preistorica, arheologie clasica, arheologie medievala) precum oi dreptul de a efectua cercetari arheologice în cadrul oantierelor de conservare - restaurare a monumentelor istorice.
 15. Calitatea de arheolog autorizat, înscris în Registrul Arheologilor, este confirmata printr-un atestat emis de Ministerul Culturii, în baza unei decizii a Comisiei Na?ionale de Arheologie.
 16. Atestatele celor înscrioi în Registrul Arheologilor sunt numerotate, fiecare persoana primind un cod numeric unic de identificare.
 17. Eviden?a datelor personale ale celor înscrioi în Registrul Arheologilor este asigurata de secretariatul Comisiei Na?ionale de Arheologie.
 18. Atestarea personalului de specialitate prevazuta în Ordinul ministrului culturii nr.2032/03.12.1999, anexa nr. 2, nr. 11 oi 12 precum oi în anexa nr. 3, cap. 1, e) E5 se va efectua, de la data intrarii în vigoare a acestui ordin, oi cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

Actualizare: 1 august 2000; Web: Cornelia Calin - Constantin